Сонцето и планетите, а ѕвездите?

Децата од групата Пеперутки од објект Карпош 2, во месец ноември, преку креативните активности подготвени од воспитувачот во рамките на проектот „Сонце и сончев систем„ се поттикнаа да планираат и реализираат активности, да решаваат едноставни задачи и се оспособуваа за просторно ориентирање на односите меѓу предметите.