Рециклирање на хартија

Како дел од проектот „Рециклирање“ децата од групата Пајчиња од објект Карпош 4 преку рециклирање на хартија се поттикнаа да ја користат својата креативност во секојдневните ситуации, како и да развиваат флексибилно и дивергентно мислење во поглед на користењето и комбинирањето на расположливите ресурси во истражувањето на околината.