Традиција и обичаи

Интересни активности со кои децата се потикнаа и запознаа со обичаите, традицијата и културата.