Снежна бајка

Децата од групата Бубамари од објект Карпош 2 во рамките на проектот „Детето и театарот“, во месец јануари преку интересни активности ја подобруваа нивната способност да се движат во сценски простор и се оспособуваа за истражување и споредување бои, простор, форми, текстура и облици на предмети во две и три димензии.