Чудна шума

Во рамките на проектот „Детето и игрите“ децата од групата Мечиња од објект Карпош 3 во месец јануари преку игрите за групирање и распоредување на предметите, игрите за забележување и согледување и игрите за воопштување се оспособуваа за забележување на детали, развиваа способности за класификација компарација и серијација според боја, форма, големина, вид и род, како и се оспособуваа за издвојување на карактеристичните својства на предметите и нивната местоположба.

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: