Обука за заштита и спасување

Дел од тимот на нашата градинка учествуваше на обука за заштита и спасување, со спроведување на симулациска вежбовна активност за евакуација. Обуката ја организира и реализира тим од Одделението за обука од Секторот за превенција, планирање и развој - Дирекција за заштита и спасување.