Песничка во боја

Групата „Пеперутки“, објект Карпош 2 на едукативен и забавен начин ги препознаваа, именуваа и зборуваа за своите емоции со помош на боите, преку обработка на „Песничка во бои“, во рамки на проектот „Размислувај еднакво“. Интересен беше и „Мерачот на емоции“ кој како алатка помага да се развие емоционалната свесност, полесното изразување како и регулирање на емоциите.