Боите на овошјето и зеленчукот

Во текот на месец март децата од групата Мечиња од објект Бисерчиња во рамките на проектот „Здрава храна“ го посетија Зелениот пазар. Децата користеа различни извори на информации и се поттикнаа способности за поврзување на количината со симболите на броевите се оспособува за класификација, компарација и серијација според бројот, формата, големината, вид и род.