Експерименти и игри со бои и раствори

Децата од групата Бубамари од објект Бисерчиња во рамките на проектот „Истражуваме и откриваме - истражувачки игри во градинката“ преку експеримент развиваа иницијативност за истражувачките активности, откривааа и учеа, а пред се забавуваа.