Зачувај ја природата

Уште од најмала возраст децата треба да знаат како да ја зачуваат и негуваат природата. Преку ликовни активности и пораки научија за климатските промени, загадувањето на планетата и начинот на кој треба да ја чуваат.