Воден сообраќај

Ни по земја оди, ни по воздух
По мориња и океани, дење ноќе броди.
Секако погодувате – тоа се БРОДОВИ
Денес се запознавме со водениот сообраќај и со превозните средства кои се движат на вода.

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: