Акциско истражување

Дел од стручниот тим на нашата градинка учествуваше со свои истражувачки трудови кои се објавени во Зборникот на трудови од првиот стручен собир во Охрид, 6-8 мај 2022, на тема „Акциските истражувања како фактор за обезбедување на квалитет во работата на градинките-идентификување на предизвиците и решавање на конкретни проблеми“.
Истражувачките трудови на Директорот на градинката Надица Гировска со наслов „Инструктивно педагошки лидер“ како и на педагогот Суеда Бајрактар и воспитувачи-раководители Наташа Тодоровска и Анета Димишковска со наслов „Социјална клима за работа во детските градинки“ можете да ги проследите на следниот линк: