Цртаме, другаруваме, се забавуваме

Цртаме, другаруваме, се забавуваме - објект "Први стапки"