Добро ни дојдовте другарчиња

Секое дете е различен цвет а сите заедно прават прекрасна градина.