Другаруваме и играме

Со игра, со песна и истражувачки активности децата го развиваат другарството. Секогаш е интересно во нашата градинка.