Децата од светот

Ликовен хепенинг на тема „Исти а сепак различни“, активности со која ја одбележуваме детската недела.