Стручно усовршување

Стручниот и воспитно-згрижувачкиот тим на нашата градинка со цел унапредување на професионалните вештини, учествуваше на обука „Навиките на успешност, менаџирање со времето и асертивната комуникација како фактори за личен и професионален развој на вработените во градинката“. Обуката беше организирана и одржана од „ КОУЧИНГ-Н“ Друштво за консалтинг и услуги.