Часовник

Тик так, тик так - брои не застанува
Тик так, тик так - време кажува
Тик так, тик так - вредно тој повторува
тика така, тика так - ЧАСОВНИК се вика.