Ајде да се натпреваруваме

Во рамките на проектот "Заедно умееме“, децата од групата Пчелки, објект Први стапки, планираа и реализираа заеднички интересни активности, создадоа пријатна атмосфера во групата, се поттикнаа да ги усвојуваат и почитуваат правилата на однесување и игра, како и да го развиваат натпреварувачкиот дух.
Воспитувач: Христина Атанасовски
Неговател: Благица Вангеловска