Што е симетрија?

Во склоп на проектот „Моите чудни прашања“, кај децата од групата Бубамари, објект Први стапки, преку различни игри и интересни активности се потикна дивергентното мислење во процесот на решавање на едноставни ситуации. Децата се поттикнаа да решаваат проблемски ситуации, да истражуваат, учат и да воочуваат симетрија.
Воспитувач: Весна Каровска
Неговател: Зорица Колева