Книгата – верен пријател

Проект: „Книгата – верен пријател“
Група Ѕвездички (4-5 години), објект Бисерчиња
Воспитувач: Александра Андреевска
Неговател: Зухра Рушити