Песничка во боја

Препознавањето на емоциите, нивното искажување и изразување се многу важни за развојот на детето. Групата “Пајчиња” 5-6 год од објект “Бисерчиња”, ја обработија сликовницата “Песничка во боја” од проектот “Размислувај еднакво”, и научија да ја именуваат и регулираат емоцијата и да ја поврзат со боја во која таа припаѓа.