Кралот лав

Децата од групата Пајчиња, објект Бисерчиња, во рамките на проектот "Во светот на животните" преку едукативни игра и ликовни активности се поттикнаа на користење на повисоките мисловни процеси, како и се оспособуваа за творештво при набљудување, користење, комбинирање и истражување со различни ликовни и неликовни творечки материјали.
Воспитувач: Марија Христовска Зефиќ
Неговател: Фиданка Тосева