Моја хигиена - моја навика

Проектот: „Моја хигиена - моја навика” е систем за запазување на хигиената и хигиенските навики. Проектот има за цел: градење на чувство за одговорност и грижа за самиот себе, создавање на добри хигиенски навики, препознавање на материјалите за одржување на лична хигиена, развивање на способност за искажување и опишување на личните доживувања и сл.