Семејството и семејните вредности

Проект: „Семејството и семејните вредности“. Целта на овој проект е развивање на свест кај децата од предучилишна возраст за важноста на семејството во градење на почит и љубов кон семејните вредности.