Традиционални детски игри

Во рамките на проектот „Мојата татковина, најубава на свет“, децата од групата Лавчиња, објект Први стапки, се запознаа со традиционалните игри на своите родители, баби и дедовци. Целта е децата де се запознаат со овие игри, да се поддржат во усвојувањето и почитувањето правила на однесување во група, како и да се поттикне љубопитноста, иницијативноста, креативноста и истрајноста во играта.
Воспитувач: Соња Тошевска
Неговател: Зорица Петковиќ Ристов