Нашите мускули

Во соработка со педагогот по физичко воспитание Оливера Димовска, децата од групата Мечиња, објект Ѕвездички, во рамките на проектот „Човечкото тело“ се запознаа со мускулите. Преку подвижни игри и разни надгледни средства децата се стекнаа со нови поими и начинот на работа и движење на мускулите, а притоа се оспособуваа за користење на различни форми и извори на информации.
Воспитувач Анкица Крстевска
Неговател Снежана Миновска