Нови еко - играчки 2018

Нови играчки, изработени од еко - материјали се доделени на сите објекти на градинките во Карпош.
Старите и дотраени дидактички материјали ги заменуваме со нови, кои овозможуваат полесен престој на најмладите во градинките и безбедност при користењето.
Новите играчки ги поттикнуваат младите на зголемена комуникација, когнитивно учење (спознавање) и нивна подготовка за основното образование.