Петко и неговите доживувања 2018

Петко и неговите доживувања - куклена претстава со децата опфатени во проектот денес кај нас во К3 и цртање во боенките група Весна-Весна