Стручно усовршување

Стручно усовршување и унапредување на професионалните вештини на стручниот и воспитен тим од градинката, во организација на Институт Европски соѕвездија. Реализираната обука беше на тема „Улогата на воспитувачите, стручните работници и раководителите во градење на здрава средина за децата преку пренесување и негување на вредности и морални норми“.