Здравје и моторички развој 2019

Дел од проектната активност за подготовка на прирачник за добри практики од областа на доменот Јазик, комуникација и развој на писменост.
Тема Жители на барата - артикулација на гласот Р
приказ :Скокаме како жабчиња - игроказ - Здравје и моторички развој-скокање со една и две нозе, ориентација во простор (интеграција со Когнитивен развој и стекнување на општи знаења-Наука-Жители на барата,инсекти, Математика- броеви ,форми,крива -права линија, Јазик, комуникација и развој на писменост-препознавање на одредени букви.)