Детски пролетен фестивал 2019

ДЕТСКИ ПРОЛЕТЕН ФЕСТИВАЛ 2019
YAHIYA KEMAL elementary & high school COLLEGE
 
Децата од нашата градинка ЈУОДГ „Орце Николов“ – големата група на Соња и Василија (објект К-3) беа учесници на детскиот пролетен фестивал кој се одржа во училишниот двор на YAHIYA KEMAL elementary & high school COLLEGE, по повод доаѓањето на пролетта.