Имам право да сум здрав 2019

Детска недела - “Имам право да сум здрав”

Цел - Развивање на моторичките способности преку игра.