Модуларна програма за учење 2019

Во градинката „Орце Николов“ започнува пилот проект „Модуларна програма за учење за пресметковно размислување преку игра“ во соработка со Едукативен центар „Скампер“ и Општина Карпош. Програмата придонесува за  развивање на самодовербата, толеранцијата и љубопитноста кај децата, креирање  на стимулативна средина и натпреварувачки дух како и развој на когнитивните вештини. Децата на возраст од три до шест години, преку игра и користење на посебен дидактички материјал ќе ги учат природните појави, годишните времиња и други области во рамки на наставната програма  за предучилишно образование. Овој метод на учење преку игра беше одобрен и од родителите кој беа информирани за придобивките на програмата преку интересна работилница.