Што е љубов? - К2

Детска недела „Што е љубов?“ објект Карпош 2