Што е љубов? - К3

Детска недела „Што е љубов?“ објект Карпош 3