Што е љубов? - К4

Детска недела „Што е љубов?“ објект Карпош 4