Ангажираност во кризни ситуации

Стручните работници, соработници и воспитниот тим од нашата градинка учествуваа на обуката и се стекнаа со знаење за „Функционално менаџирање на ангажираноста на давателите на услуги во градинките во кризни ситуации“ организирана од „КОУЧИНГ-Н“ Друштво за консалтинг и услуги.