04-05.02.2021 Семинар

Стручните работници, соработници и воспитниот тим на нашата градинак присуствуваа на семинар на тема: „Зајакнување на капацитетите кај професионалците за проблемите и потребите на децата со аутистичен спектар на нарушувања, во предучилишните и училишните установи“ организиран од Македонски Научно Здружение за аутизам, МНЗА, одржан преку ZOOM платформа.