Жители на поларните краеви

Во рамките на проектот „Годишни времиња“ децата од групата Бувчиња од објектот Карпош 4 во месец февруари преку креативни активности имаа за цел:
- Да развиваат свесност за припаѓање и меѓузависност во опстанокот на живата природа;
- Да препознаваат и класифицираат животни според местото на живеење;
- Да се оспособуваат да користат различни форми и извори на информации.