Игри во двор

Играта, смеата и забавните игри се секогаш присутни во градинката. Децата ги боеа камчињата, цртаа и се натпреваруваа. Денот исполнет целосно.
 
Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: