Потврди од градинките продолжуваат да важат

Потврди од градинките продолжуваат да важат

НОВО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ
Претходно издадените потврди од градинките продолжуваат да важат се до завршување на вонредната состојба, односно нема потреба од издавање на нови.
Со почит,
ЈУОДГ,,Орце Николов"