Потребни документи за упис

Потребни докумети за упис се:

- Лекарска потврда од матичен лекар;

- Потврда за примени вакцини;

- Потврди за работен однос на родителите;

- Доказ за живеалиште во Општина Карпош;

и пополнети наведените ПДФ документи (договор и пријава).

 Уплатница за месечна аконтација