Наша мисија

Градинката да го реализира максималниот потенцијал за развој, да обезбеди заштита, грижа и нега на секое дете, да се да создаде богата и стимулативна средина за развој, воспитување и учење на децата, која е во согласност со современите сознанија за детскиот развој.