Вработени

Стручен тим
 
в.д. Директор: Надица Гировска
Педагог: Суеда Бајрактар
Психолог: Ценче Башевска
Доктор: Велибор Стојанов
Ликовен педагог: Анкица Влашиќ
Музички педагог: Томи Диндев
Педагог по физичко воспитание: Оливера Димовска
Виша медицинска сестра: Љупка Буцевска
 
Административно-техничка служба
Секретар: Станка Грковска
Материјален книговодител: Олгица Влашик

Распоред на воспитувачи и негователи по објекти и воспитни групи во 2021-2022 година
 

Објект
Ред. бр
Воспитна група
Бр. на деца   
Воспитувач
Неговател
Карпош 2
 1.  
8-24 месеци
15
/
Валентина Митровиќ
Елизабета Златеска
 1.  
Од 2-3 год
25
Виолета Тоневска
Александра Павловска
 1.  
Од 3-4 год
25
Анкица Крстевска
Снежана Миновска
 1.  
Од 4-5 год
25
Вања Н Петровска
Душка Трпчевска
 1.  
Од 5-6 год
25
Дијана Стефановска
Билјана Ѓошевска
 1.  
хетерогена
25
Наташа Јаневска
Силвана Николовска
Вкупно
140
 
 

 


Објект
Ред. бр
Воспитна група
Бр. на деца
Воспитувач
Неговател
Карпош 3
 1.  
8-24 месеци
15
/
Елизабета Серафимовска  Валентина Кантарџиева
 1.  
Од 2-3 год
25
Суза Ангелевска
Бранкица Бошковска
Благица Вангеловска
 1.  
Од 2-3 год
25
Оливера Цветаноска
Бранка Филиповска
 1.  
Од 2-3 год
25
Соња Тошевска
СнежанаСтојоска
 1.  
Од 3-4 год
25
Марија Зефиќ
Елизабета Здравевска
 1.  
Од 3-4 год
25
Маја Димовска
Ивана Ѓошевска
 1.  
Од 4-5 год
25
Весна Каровска
Зорица Колева
 1.  
Од 4-5 год
25
Наде Димитриевска
Василија Алили
 1.  
Од 5-6 год
25
Кристина Атанасовски
Билјана Петровска
 1.  
Од 5-6 год
25
Сашка Петковска
Сузана Андова
Вкупно
240
 
 

 


Објект
Ред. бр
Воспитна група
Бр. на деца   
Воспитувач
Неговател
Карпош 4
 1.  
8-24 месеци
15
/
Виолета Поповска
Фиданка Тосева
 1.  
Од 2-3 год
25
Анета Димишковска
Елена Стојковска
 1.  
Од 3-4 год
25
Олга Котевска
Сабине Јакимовска
 1.  
Од 3-4 год
25
Александра Андреевска
Зухра Рушити
 1.  
Од 4-5 год
25
Елена Чадиковска 
Александра Калдермидис
 1.  
Од 4-5 год
25
Елена Зафировска
Елизабета Костовска
 1.  
Од 5-6 год
25
Мирјана Китановска
Лилјана Митриќеска
 1.  
Од 5-6 год
25
Елена Гласновиќ
Ирена Стефановска
Вкупно
190
 
 

Вкупно деца во ЈУОДГ „Орце Николов“:  570