Вработени

Стручен тим
 
Директор: Надица Гировска
Педагог: Суеда Бајрактар
Психолог: Ценче Башевска
Доктор: Велибор Стојанов
Логопед: Цветанка Тодорова
Ликовен педагог: Анкица Влашиќ
Музички педагог: Томи Диндев
Педагог по физичко воспитание: Оливера Димовска
Виша медицинска сестра: Љупка Буцевска
 
Административно-техничка служба
Секретар: Никола Грковски
Сметководител: Сенида Шкријељ

Распоред на групите по објекти и воспитни групи за 2023/2024 година

Објект
 
Воспитна група
Воспитувач
Неговател
Број на деца
Ѕвездички
 1.  
8-24 месеци
/
Надица Трпчевска
Силвана Николовска
Тања Столеска
14
 1.  
Од 2-3 год
Зорица Јошевска
Билјана Ѓошевска
20
 1.  
Од 3-4 год
Наташа Јаневска
Душка Трпчевска
22
 1.  
Од 4-5 год
Вања Н Петровска
Валентина Митровиќ
20
 1.  
Од 5-6 год
Анкица Крстевска
Снежана Миновска
27
 1.  
хетерогена
Дијана Стефановска
Елизабета Златеска
24


 


Објект
 
Воспитна група
Воспитувач
Неговател
Број на деца
Први стапки
 1.  
8-24 месеци
/
Валентина Кантарџиева
Василија Алили
14
 1.  
2-3 год
Симона Јаневска
Зорица Колева
15
 1.  
2-3 год.
Соња Смилјановска
Зорица Петковиќ Ристиќ
16
 1.  
2-3  год
Весна Каровска
Ивана Ѓошевска
15
 1.  
3-4 год
Олга Котевска
Билјана Петровска
20
 1.  
3-4 год
Суза Ангелевска
Бранкица Додиќ
18
 1.  
3-4 год
Марија Караиванов
Елизабета Здравковска
18
 1.  
4-5 год
ОливераЦветаноска
Бранка Филиповска
25
 1.  
4-5 год
Лилјана Илиевска
Снежана Стојоска
23
 1.  
4-5 год
Соња Тошевска
Гордана Петковска
25
 1.  
5-6 год
Маја Димовска
Сузана Андова
25
 1.  
5-6 год
Христина Атанасовски
Благица Вангеловска
25
 1.  
хетерогена
Наташа Тодоровска
Елизабета Серафимовска 
10Објект
 
Воспитна група
Воспитувач
Неговател
Број на деца
Бисерчиња
 1.  
8-24 месеци
/
Виолета Поповска
АлександраКалдермидис
14
 1.  
2-3 год
Елена Зафировска
Сабине Јакимовска
22
 1.  
3-4 год
Сашка Петровска
Ирена Стефановска
23
 1.  
3-4 год
Елена Гласновиќ
Елизабета Костовска
23
 1.  
4-5 год
Мирјана Китановска
Лилјана Митриќеска
22
 1.  
4-5 год
Анета Димишковска
Елена Стојковска
22
 1.  
5-6 год
Александра Андреевска
Зухра Рушити
28
 1.  
5-6 год
Марија Зефиќ
Фиданка Тосева
23