Наша визија

Да станеме предучилишна установа која користејќи ги своите ресурси и ресурсите на околината во која работи - реализира различни современи програми и модели на едукативна работа со децата и семејствата, во согласност со Општите принципи на предучилишната програма, овозможувајќи му на секое дете да биде на свој уникатен начин компетентен соработник на возрасните во создавањето на услови за изразување на детските потенцијали... да го направиме секое дете: сигурно, независно, задоволно, слободно, одговорно, независно, успешно...