ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ
БРОЈ НА ПОТПОЛНЕТИ РАБОТНИ МЕСТА


АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
Секретар - 1
Самостоен референт-Материјален книговодител - 1


ДАВАТАТЕЛ НА УСЛУГИ
Дипломиран педагог - 1
Дипломиран психолог - 1
Доктор на медицина - 1
Музички педагог - 1
Дипломиран ликовен педагог - 1
Дипломиран педагог по физичко воспитание - 1
Виша медицинска сестра - 1
Воспитувач на деца од 2-6 годишна возраст - 20
Неговател - 25+1


ПОМОШЕН ТЕХНИЧКИ ПЕРСОНАЛ
Хаусмајстор - 1
Хигиеничар - 9+1
Градинар - 2
Возач - 1
Готвач - 2
Помошник готвач - 1
Садомијач/серверка - 4
Перачка-пеглачка - 1