Објекти

ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ И УСЛОВИ ВО КОИ РАБОТИ ОРГАНИЗАЦИЈАТА
Дејноста згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст на Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“, Карпош - Скопје, се остварува во три објекти и во населбите Карпош 2 на ул. „Бранислав Нушиќ“ бр.6,  Карпош 3 на ул. „Карпошево востание“ бр.1 и Карпош 4 на ул. „Разловечко Востание“ бр. 20.
 
Вкупна површина и капацитет во сите три објекти


Вкупна нето површина - 4322 м²
Капацитет на деца - 440
Дворна површина - 16400 м²


МАТИЧЕН ОБЈЕТК - КАРПОШ 3
КАРПОШ 2
КАРПОШ 4