БАРАЊЕ ЗА ИСПИС НА ДЕТЕ

Дата на поднесување:

Пет, 14/06/2024 - 01:08

БАРАЊЕ ЗА ИСПИС НА ДЕТЕ ВО Ј.У.О.Д.Г. ОРЦЕ НИКОЛОВ
Ве молиме прочитајте Политика на приватност
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Изјава:
Под лична и морална одговорност изјавувам дека претходно ги имам подмирено сите обврски кон градинката произлезени од договорот за згрижување и престој на моето дете во градинката.
Забелешка:
Доколку сите обврски кон градинкатане не се подмирени, нема да биде извршен исписот на детето.